מדיניות פרטיות

♦ כללי

 1. על השימוש באתר זה landspiritwoman.co.il או בכל אתר שיחליף אותו או יתווסף אליו ("האתר") תחול מדיניות פרטיות כמפורט להלן.
 2. להלן יפורטו הנהלים ביחס לפרטיות המשתמשים באתר וביחס לאיסוף ולשימוש במידע שנמסר על ידי המשתמשים באתר ו/או הנאסף בעת השימוש באתר ("מדיניות הפרטיות").
 3. בעת השימוש באתר נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך, המוצרים ו/או השירותים שביקשת לרכוש, אמצעי התשלום ששימשו אותך וכדומה. זהו המידע שאת מוסרת ביודעין, לרבות בעת רישומך לאתר. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך (זהו מידע סטטיסטי ומצטבר, לדוגמה העמודים בהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת ה- IP שממנה פנית ועוד)
 4. מדיניות הפרטיות חלה על המידע האישי המזהה שנמסר על ידך, כחלק מתהליך הרישום האישי, המועבר על ידך בזמן השימוש בשירותים וכן על מידע שנאסף אודותיך בזמן שאת גולשת באתר.
 5. אדמה רוח אישה ו/או מי מטעמו, אינן נושאות בכל אחריות בגין שימוש במידע אודותיך המתקבל שלא באמצעותך, על ידי צדדים שלישיים, לרבות גופים מסחריים ו/או אתרים ו/או סוחרים מקוונים, לרבות אלה המופיעים באתר (כגון בתי עסק שותפים לפעילויות וכיוצא בזה) ואשר אינם בשליטתן. בכל מקרה של ספק, עליך לבדוק את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של אותו בתי עסק, סוחר, אתר או גוף מסחרי.
 6. יודגש, כי הפרטים שתספקי ו/או שיאספו, יכול ויאומתו כנגד מידע קיים אודותיך ו/או כנגד מידע דומה שסופק ו/או כנגד כל מידע דומה אשר מצוי בחזקתו של צד שלישי כלשהו.

  ♦ מילוי טופס יצירת קשר ו/או בקשת הצטרפות לרשימת התפוצה

 7. בעת הבקשה ליצירת קשר ו/או בקשה להצטרף לרשימת התפוצה שלנו, את מתבקשת להזין בטופסי רישום את הפרטים הבאים אודותיך: שם פרטי, שם משפחה, דואר אלקטרוני, טלפון ופרטי הפנייה.
 8. כמו כן, במידה והשתמשת בקישור למעבר לדף תשלום, תתבקשי למסור את הפרטים שלעיל וכן את פרטי כרטיס האשראי שלך, לצורך ביצוע הרכישה.
 9. יובהר, כי הפרטים והמידע שתתבקשי למסור כוללים מידע הנחוץ במישרין לצורך אספקת השירותים ו/או לרכישת המוצרים והשירותים המופעים באתר ומידע זה מבוקש למטרה זו.
 10. יובהר, שמסירת הפרטים והמידע שתתבקשי למסור תלויה ברצונך ובהסכמתך, אך ללא מסירת המידע והפרטים האמורים לא תוכלי להצטרף לאתר ו/או לבצע תשלום בגין רכישת מוצר.

  ♦ מאגר מידע

 11. המידע שנאסף אודותיך יישמר במאגרי המידע של אדמה רוח אישה.

  ♦ השימוש באתר

 12. השימוש במידע שיתקבל אודותיך עקב שימושך באתר ייעשה על פי מדיניות פרטיות זו ו/או על פי הוראות כל דין, בין השאר, על מנת:
  12.1. לאפשר את שימושך באתר.
  12.2. לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר.
  12.3. לשנות ו/או לבטל שירותים ותכנים שקיימים באתר.
  12.4. לאפשר רכישת מוצרים ו/או שירותים המופיעים באתר.
  12.5. להתאים את המודעות ו/או העסקאות שיוצגו בעת הביקור באתרים לתחומי ההתעניינות שלך.
 13. המידע בו יעשה שימוש יהיה בחלקו מידע סטטיסטי שאינו מזהה אישית.
 14. בהסכמתך להסכם תנאי השימוש של האתר, הנך מביע את הסכמתך כי יבוצע תיעוד בשרתים באופן אוטומטי של כל המידע שנקלט מן הדפדפן שברשותך ובכלל זאת כתובת ה – IP שלך וכן את כל הדפים בהם ביקרת, וכי תיעוד כאמור יבוצע לצורך:
  14.1 יצירת קשר עמך.
  14.2 משלוח חומר שיווקי ו/או פרסומי אליך (בין על ידי אדמה רוח אישה, בין על ידי חברת אדמה מסעות וטיולים) באמצעות הדואר האלקטרוני, לרבות הודעות המייל היומי/שבועי, אלא אם תצייני בכתב בפני אדמה רוח אישה כי אינך מעוניינת בכך עוד. באם הנך חפצה להפסיק לקבל הודעות דואר אלקטרוני כאמור, הנך מוזמנת להסיר את עצמך באמצעות לחיצה על הקישור בתחתית המייל ו/או על ידי פניה ישירה בכתובת הדואר האלקטרוני adamaruachisha@gmail.com  ולבקש להסירך מרשימת התפוצה.
  14.3 לאפשר שימוש חוזר ורכישת מוצרים ו/או שירותים חוזרת באתר.
  14.4 בכדי למנוע שימוש לא חוקי ו/או לא מורשה באתר.

  ♦ השימוש במידע ומסירתו לצדדים שלישיים

 15. אדמה רוח אישה תהיה רשאית לחשוף את המידע האישי אודותיך, כולו או חלקו, לצדדים שלישיים כלשהם, בכפוף להתקיימות אחד מן התנאים הבאים:
  15.1 חשיפת המידע או חלקו לגורמים מסוימים נדרשת לשם ו/או במסגרת ו/או בקשר לאספקת השירותים. יש להדגיש, כי אלא אם נאמר אחרת, לגורמים אלו אין זכות להשתמש במידע זה מעבר למטרה שלשמה סופק.
  15.2 כאשר מסירת המידע נדרשת על פי חוק ו/או במידת הצורך במסגרת הליכים משפטיים, לרבות במקרה שבו יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי.
  15.3במקרה של מחלוקת משפטית שתחייב את חשיפת פרטיך
  15.4 במקרה בו ימצא, כי פעולותיך באתר מפרות את תנאי השימוש או הינן מנוגדות לדין, לרבות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא
  15.5 במקרה שבו אדמה רוח אישה תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות הפרטיות.

♦ cookies

 1. האתר יכול וישתמש ב"עוגיות" (Cookies)לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.
 2. דפדפני אינטרנט מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies .אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

♦ פרסומות של צדדים שלישיים

 1. ייתכן ואדמה רוח אישה, תתיר לחברות אחרות לפרסם את מוצריהן/שירותיהן באתר. המודעות אלה מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה- Cookies מאפשרות להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות פרטיות זו

♦ אבטחת מידע

 1. באתר מיושמות מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לפיכך, אין התחייבות שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהן (ובלבד שננקטו אמצעים סבירים למנוע אותן)

♦ זכות לעיין במידע

 1. לידיעתך, על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הפרטיות"), כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.
 2. לידיעתך, בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, הנך זכאי על פי חוק הגנת הפרטיות לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע

♦ פניות בקשר לאמור במדיניות פרטיות זו

פניות בקשר לאמור במדיניות פרטיות זו, ניתן להפנות ישירות לאדמה רוח אישה בכתובת  הדואר האלקטרוני adamaruachisha@gmail.com או באמצעות דואר רגיל לכבוד: אדמה רוח אישה, הזית 8 , אלפי מנשה.

♦ שינויים במדיניות הפרטיות

 1. מדיניות הפרטיות של האתר יכול ותשתנה מעת לעת. בכל מקרה בו תשתנה באופן מהותי מדיניות זו, שינוי הנוגע לאופן בו נעשה שימוש במידע ובפרטים שנמסרו על ידך, תיודע על כך על ידי הצבת הודעה מתאימה באתר או על ידי שליחת הודעת דואר אלקטרוני על כך. מדיניות הפרטיות העדכנית והתקפה תהא נגישה באתר תחת הקישור "מדיניות פרטיות" או שם דומה.
השארו מעודכנות והצטרפו לרשימת התפוצה שלנו


ממליצות עלינו